Wat wij

geloven

Wij geloven dat elke gelovige, volmaakt in Christus, een discipel maker wordt (Kolossenzen 1 : 28)

Pijlers

Aanbidding en gebed

We willen elkaar helpen in het ontwikkelen van een persoonlijke, intieme relatie met God. Gezamenlijk leren we principes over Gods karakter en hoe je Gods stem kan verstaan. God is een God van relatie en wil ook jou ontmoeten. Aanbidden betekent jezelf toewijden aan God en je dankbaarheid en waardering uitdrukken in je dagelijks leven. De eerste gemeente was ook een aanbiddende beweging en Gods autoriteit en kracht was over hen. God kondigt het herstel aan van de vervallen hut van David, met daarna een wereldwijde opwekking (Handelingen 15:14-17). David had in deze hut (tent) elke dag direct contact met God. 

Training en toerusten

Ons verlangen is het trainen in discipelschap (talmid, תלמיד). Het toerusten en onderwijzen vanuit Gods woord en het bouwen van een fundament van geloof. Toerustingsavonden en andere initiatieven uit de omgeving zijn daar onderdeel van.

Evangelisatie, dienstbaarheid & Hulp

Wij helpen mensen om Jezus te vinden en Hem te volgen. Jezus geeft de discipelen als eerste de opdracht om heel de wereld door te trekken om aan iedereen het goede nieuws van Zijn redding bekend te maken. Dit willen we ook naleven in woord én daad. Wij zijn ons bewust, dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest in staat zijn iets van deze leefwijze zichtbaar te maken. Jezus belooft ook dat vele bovennatuurlijke tekenen de gelovigen zullen volgen (Marcus 16:15-20). Daarnaast zijn we een plaats waar dienstbaarheid geleerd kan worden. Er zijn vele vormen van dienstbaarheid zoals praktisch bezig zijn, het geven van hulp, financieel ondersteunen, bidden voor zieken, gebedswandelingen en evangelisatie.

Gemeenschap en gastvrijheid

Gemeenschap is niet alleen het bij elkaar komen met een georganiseerd programma. Wij zien het als een dagelijkse levensstijl van onderlinge liefde en dienstbaarheid waarbij we geïnspireerd worden door de eerste gemeente (Handelingen 2:42-47). We willen dat mensen zich welkom voelen, gastvrijheid is belangrijk. Jezus geeft ons tenslotte ook allemaal de opdracht om elkaar lief te hebben (Johannes 13:34-35).   

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Het is nauwkeurig, gezaghebbend en toepasbaar in ons dagelijks leven.

2 Timotheüs 3:15-17; 2 Petrus 1:21

Wij geloven dat de drie-enige God het universum heeft geschapen, los van reeds bestaande materialen en zonder enig evolutieproces. Wij geloven in de historische oorsprong in de eerste elf hoofdstukken van Genesis.

Genesis 1:1; Nehemia 9:6; Psalm 102:25; Handelingen 14:15

De enige ware God heeft zichzelf geopenbaard als de “IK BEN”, de Schepper en Verlosser van de mensheid. Wij geloven dat God eeuwig is en dat hij zichzelf openbaarde als één God bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Johannes 10:36; 14:26; 20:21-22

Wij geloven in de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in zijn zondeloze leven, in zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door zijn vergoten bloed, in zijn lichamelijke opstanding, in zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader en in Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid. Jezus Christus is de Enige is die ons met God kan verzoenen.

Jesaja 7:14; Matteüs 1:18, 23; Lukas 1:34-35

De Heilige Geest is de Helper die Jezus beloofde en die is gekomen om Jezus te verhogen, ons te overtuigen van zonde, ons hart te bewerken, ons naar de waarheid te leiden en ons in staat te stellen geestelijk te leven. 

Johannes 14

Wij geloven in de doop door volledige onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is een opdracht voor iedere gelovige. De doop volgt op de bekering, het geloven in Christus als Redder en Heer. Zo verklaren wij aan de wereld dat wij met Christus zijn gestorven en dat wij ook met Hem zijn opgewekt om in een nieuw leven te wandelen.

Matteüs 28:19; Marcus 16:16; Handelingen 10:47-48; Romeinen 6:4

Wij geloven dat de doop met de Heilige Geest beschikbaar is voor alle gelovigen. De Heilige Geest stelt ons in staat om de geestelijke gaven te gebruiken zoals in de bijbel beschreven staat. 

Handelingen 2:4; 10:46; 19:6; 1 Korintiërs 12-14

Wij geloven dat Jezus zijn Kerk heeft gesticht en nog aan het bouwen is. De Kerk is het lichaam van Christus, de woonplaats van God door de Geest, met een goddelijke aanstelling voor de vervulling van haar grote opdracht. Het Lichaam van Christus heeft de opdracht gekregen om het evangelie aan de hele schepping te verkondigen, discipelen te maken van alle naties, en de Heer lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand en onze naaste liefhebben als onszelf. 

Markus 16:15; Matteüs 28:19; Lucas 10:27

De grote opdracht zoals in Mattheüs beschreven staat willen wij in zijn geheel vervullen. We maken discipelen door ze te dopen en te leren onderhouden wat Jezus ons geleerd heeft. Wij geloven dat Jezus volgen in alle facetten van ons leven mag zijn. We willen samen leren hoe je het oude leven af kunt leggen en in het nieuwe leven met Jezus kunt wandelen en Hem te volgen in alles wat Hij ons voor leeft.

Mattheüs 28:18-20; Efeziërs 4: 21-24

Als kinderen van God zijn wij geroepen om het lichtend licht en het zoutend zout te zijn voor deze aarde. Als wij Jezus achterna gaan in hoe Hij dit ons voor heeft geleefd in de bijbel zullen de mensen om ons heen Jezus in ons zien en verlangen naar dit leven met Hem. 

 

Als AVIV willen we ook een open gastvrije kerk zijn waarin iedereen welkom is om te komen. We willen actief mensen vertellen over het verlossingswerk van Jezus en daarbij steeds momenten bieden waarop mensen hun leven aan Jezus kunnen geven.

Handelingen 13:47

Een bediening die door God is geroepen en ingesteld, niet als een leiderschapsmodel, maar met het doel de gemeente te versterken door middel van evangelisatie, aanbidding en de vorming van een gemeenschap die steeds meer gelijkvormig wordt aan het beeld van Zijn Zoon. De vijfvoudige bediening is bedoeld om gelovigen te helpen groeien en volwassen worden in hun geloof, eenheid te bereiken binnen de Kerk en om kennis over te brengen.

Marcus 16:15-20; Johannes 4:23-24; Efeziërs 4:11-16

Wij geloven dat God een plan en doel heeft voor ons leven en dat Hij ons door Zijn genade in staat stelt om te groeien in liefde, in volwassenheid en in relatie met Hem.

Jeremia 29:11; Psalm 139:16; Romeinen 8:28; Efeziërs 2:10

Wij geloven dat het huwelijk door God is ingesteld als een verbond tussen één man en één vrouw waarin liefde en trouw hen samenbindt. Dit is een heilig verbond en vormt een drievoudig snoer.

Wij geloven dat het huwelijk een heilige instelling is die de relatie tussen Jezus Christus en zijn kerk weerspiegelt. De huwelijksceremonie zelf beeldt de vereniging van de gemeente met Christus voor de eeuwigheid uit.

Genesis 1:27, 2:18, 23-24; Prediker 4:12; Efeziërs 5:21-32; Openbaring 19:7

Wij geloven dat elke persoon eeuwig zal bestaan. Of we de eeuwigheid met God doorbrengen of van Hem gescheiden zijn, wordt bepaald door onze reactie op de genade en redding van Jezus.

Johannes 3:16; Openbaring 20:15

Wij geloven dat Jezus terug zal komen voor de Kerk, de gelovigen. Bij zijn terugkomst zal hij oordelen over de levenden en de doden. De Bijbel beschrijft dat er een grote strijd zal plaatsvinden tussen God en de duivel en dat de duivel en zijn volgelingen ten slotte zullen worden overwonnen.

Joh 14:3; 1 Thes 4:16-17; Matteüs 24:30-31; Openbaring 19:11-16 

Wij geloven in bevrijding omdat de Bijbel ons leert dat we niet strijden tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, machten en de wereldbeheersers van de duisternis. Mensen kunnen dus belast worden door deze duistere machten van de duivel (demonen). Als gelovigen in de naam van Jezus zullen we demonen uitdrijven. Zoals een politieagent het recht heeft het verkeer te laten stoppen – op grond van de autoriteit die hem door de wet is verleend – zo hebben wij gelovigen het recht om demonen uit te drijven op grond van de autoriteit die hen door Jezus is gegeven. Als teken van het komende Koninkrijk dreef de Here Jezus boze geesten uit en gaf Hij zijn discipelen autoriteit om hetzelfde te doen. De opdracht van Jezus om demonen uit te drijven geldt ook voor de gelovigen van vandaag: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Als wij het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen zal de Heilige Geest Gods Woord bevestigen met tekenen en wonderen. Het eerste teken van zijn Koninkrijk dat Jezus noemde is het uitdrijven van boze geesten in zijn naam.
Efeze 6:12; Markus 16:17; Johannes 14:12

Wij geloven dat mensen zalven met olie bijbels is. In de Bijbel worden zowel voorwerpen als personen aan God gewijd door ze met olie te zalven. Die zalving was een teken van zowel verbondenheid als betrokkenheid. Wie gezalfd was, stond onder Gods invloed. Voorwerpen die gezalfd waren met olie, getuigde van de aanwezigheid van de Heer. Ook lezen we over het zalven van de zieken. Een persoon zalven met olie gebeurt in gehoorzaamheid aan Gods Woord en een daad van geloof waar God Zijn kracht aan verleent.
Jakobus 5:14; Marcus 6:13

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen al vroeg de mogelijkheid krijgen om voor Jezus te kiezen in hun leven. Dat ze onderwezen en geleerd worden uit het woord en kunnen leven in relatie met God. Zodat ze hier later niet van af zullen wijken maar een diepgewortelde relatie met God zullen hebben. De Heilige Geest is ook gegeven voor de kinderen. Wij geloven dat kinderen net zo ontvankelijk zijn voor het werk van de Heilige Geest dan volwassenen. Wij geloven dat we actief bezig mogen zijn met dat onze kinderen geactiveerd worden in hun leven met God Jezus en de Heilige Geest. 

Spreuken 22:6; Marcus 10:13-14

Wij vinden het belangrijk om al van jongs af aan te investeren in onze kinderen. En we geloven dat dit vrucht af gaat werpen in de tijd dat we ze meer los mogen laten. Onze jongeren groeien op in een tijd waarin er heel veel op ze af komt wat social media en andere prikkels en invloeden betreft. Waar de wereld zo hard aan ze trekt mogen we een verschil maken door ze te leren dat het de beste keuze is om voor God te kiezen. Dat Jezus de enige is die ware vervulling geeft in dit leven. We geloven dan ook niet dat we onze jongeren zullen trekken door de dingen van de wereld aan te bieden in combinatie met het geloof. Wel geloven wij dat voor jongeren ontspanning, vrienden ontmoeten, een veilige plek, en gezelligheid belangrijk is. Dat ze een plek hebben waar ze zich gezien en geliefd voelen. Dit in combinatie met het samen leren en ontdekken over Jezus. Daarnaast zijn rolmodellen erg belangrijk voor onze jongeren. We vinden het dan ook belangrijk dat de leiding van onze jongeren vol van God zijn, hun wijzen op Jezus, en een voorbeeld zijn, hun eigen leven afgelegd hebben en Jezus volgen in alles.

Johannes 17:11-18